Tender Notice for Supply, Delivery and Installation of Air Conditioners (AC)

यस कम्पनीलाई आवश्यक  तपशीलमा बमोजिमको कार्य बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने भएकोले नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त, मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएका, आयकर तिरेका, फर्म नवीकरण तथा अद्यावधिक भएको फर्म / कम्पनी / संस्थाहरु बाट बोलपत्रमा उल्लेखित सर्तहरुमा रही सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरिएको छ | साथै उल्लेखित बोलपत्र तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कुराहरु विस्तृतरुपमा बुझ्नु परेमा कम्पनीको कार्यालयमा सम्पर्क राख्न सकिनेछ |